KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW PLAYTEST.ALLINGAMES.COM

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Krakowie, (Polska) adres: Osiedle Bohaterów Września 82,  31-621 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000377322, NIP: 1080010299.

Kontakt z Administratorem nawiązać można w szczególności pod adresem e-mail: contact@allingames.com lub nr tel.: +48 575 999 037.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji uczestników testów produkowanych lub wydawanych przez nas gier wideo, za pośrednictwem platformy www.playtest.allingames.com. Twoje dane umożliwią nam kontakt z Tobą w momencie, gdy zdecydujemy się nawiązać z Tobą współpracę w zakresie aktualnie prowadzonych  testów gier, przesyłając Ci zaproszenie na adres email.

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy następujące rodzaje Twoich danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • miejsce zamieszkania (kraj/miejscowość),
 • adres email,
 • wiek,
 • płeć,
 • informacje dotyczące wcześniejszej aktywności związanej z grami wideo.

4. Źródła pochodzenia danych osobowych 

Przetwarzamy dane osobowe pozyskane od Ciebie. 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO].

6. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, takie jak: dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe (np. poczta elektroniczna, programy i aplikacje do zarządzania danymi i inne), dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, firmy świadczące usługi z zakresu administracji wewnętrznej oraz HR. Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które na podstawie umów z nami organizują i przeprowadzają dla nas testy gier. 

7. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe są przetwarzane, dopóki jest to potrzebne dla realizacji celu wskazanego w pkt. 2 powyżej, czyli do czasu zakończenia rekrutacji uczestników testów gier, lub do czasu skutecznego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych.

8. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Jesteś uprawniony/a do:

 • żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych,
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody, będącej podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych; takie cofnięcie nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od nas i przesłania innemu administratorowi)

zgodnie z treścią RODO. 

9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie dotyczące Twoich danych osobowych narusza RODO. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Zautomatyzowane podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w oparciu o przetwarzane dane osobowe, które wywoływałoby wobec danej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływało.

11. Terytorialny zakres przetwarzania danych

W toku przetwarzania przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Ma to jednak miejsce w odniesieniu do państw, które Komisja Europejska uznała w drodze decyzji za zapewniające odpowiedni poziom ochrony, lub, w braku takiej decyzji, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, przewidzianych przez RODO dla takiego przekazywania, w postaci zastosowania standardowych klauzul ochrony danych wydanych przez Komisję Europejską. Szczegóły na temat tych zabezpieczeń można uzyskać od Administratora, kontaktując się z nim pod adresami wskazanymi w pkt 1 tej informacji.

12. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW PLAYTEST.ALLINGAMES.COM

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu email, wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz informacji dot. wcześniejszej aktywności związanej z grami wideo) w celu prowadzenia przez ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Krakowie (Polska) przyszłych rekrutacji uczestników testów produkowanych lub wydawanych przez ALL IN! GAMES S.A. gier wideo, za pośrednictwem platformy www.playtest.allingames.com. Twoja zgoda jest udzielana dobrowolnie. 

Potwierdzasz, że otrzymałaś/eś informacje na temat tego, iż: 

 • możesz w dowolnym momencie cofnąć zgodę, przy czym takie cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • cofnięcia zgody możesz dokonać poprzez przesłanie oświadczenia do ALL IN! GAMES S.A. na adres e-mail: contact@allingames.com, lub poczta zwykłą: os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków (Polska)
 • administratorem twoich danych osobowych jest ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (Polska), a także dalsze informacje na temat przetwarzania twoich danych osobowych w formie klauzuli informacyjnej.