Regulamin

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa w testach (dalej łącznie „Testy”) produktów/usług/gier lub ich elementów (dalej łącznie „Gry”) organizowanych przez All in! Games Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków (dalej „Allingames”).
 2. W Testach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie (dalej zwane łącznie „Osobami Testującymi” lub oddzielnie „Osobą Testującą”).
 3. Szczegółowa treść warunków uczestnictwa w danym Teście określona zostanie w ogłoszeniu (lub większej licznie ogłoszeń) udostępnianym/ych przez Allingames.
 4. Ogłoszenie może zawierać szczegółowe wymogi, co do konkretnego Testu lub grupy Testów (np. lokalizacja, godziny testowania, tryb testowania zdalny lub on-line, platforma) lub dotyczących Osoby Testującej (np. wiek, średnia liczba godzin gry w danym okresie, ulubiony rodzaj gier).
 5. W zakresie nieuregulowanym Ogłoszeniem zastosowanie znajdzie Regulamin.
 6. Testy mogą dotyczyć Gier na różnych etapach ich developmentu (np. wersja beta), jak też dotyczyć zróżnicowanych aspektów Gier (np. sterowanie, mechanika, wykrywanie błędów) w trybie jednoosobowym lub wieloosobowym.
 7. Warunkiem uczestnictwa Osoby Testującej w danym Teście jest łączne spełnienie następujących przesłanek: (1) prawidłowe uzupełninie formularza rejestracyjnego, (ii) udzielenie niezbędnych zgód, w tym akceptacja oraz przestrzeganie Regulaminu oraz (3) spełnienie wymogów zawartych w danym Ogłoszeniu.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Teście jest ponadto zawarcie z Allingames oddzielnej umowy o zachowaniu poufności (dalej „NDA”). Podpisanie NDA przed rozpoczęciem Testu związane jest z możliwością udzielenia dostępu Osobie Testującej – w niezbędnym zakresie – do informacji oraz Gier, które podlegają szczególnej ochronie, a także posiadają dla Allingames kluczowe znaczenie w zakresie funkcjonowania na rynku (m.in. materiały objęte prawami własności intelektualnej, rozwiązania techniczne, dane). W przypadku Testu realizowanego zdalnie (bez osobistej obecności Testującego) podpisanie NDA nastąpi w ten sposób, iż Osoba Testująca prześle podpisany NDA na adres Allingames lub scan jego podpisanej wersji na adres e-mail wskazany przez Allingames, wedle wyboru Allingames.
 9. Allingames zastrzega sobie prawo kontaktu lub zaproszenia do uczestnictwa w Testach wybranych Osób Testujących, bez obowiązku podania przyczyny.
 10. Ogłoszenie może przewidywać dodatkowe wymogi uczestnictwa w Teście przez Osobę Testującą (np. dysponowanie określonym sprzętem, dostępem do sieci, dysponowanie Playstation ID).
 11. Jeśli dane Ogłoszenie dotyczące Testu nie stanowi inaczej, taki Test realizowany będzie na następujących zasadach: (1) odbywa się w siedzibie Allingames, (2) realizowany jest w dni powszednie w kilkugodzinnych sesjach, (3) Allingames nie pokrywa kosztów ani nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem Osoby Testującej w Testach (np. koszt dojazdu, nocleg). Allingames wypłaca na rzecz Osoby Testującej – w związku z jej uczestnictwem w Teście – wynagrodzenie lub przekazuje na rzecz Osoby Testującej nagrody typu rzeczowego, jeśli Ogłoszenie przewiduje przyznanie wynagrodzenia lub nagrody rzeczowej. W przypadku braku informacji w tym zakresie w Ogłoszeniu, uznaje się, iż na rzecz Osoby Testującej nie jest wypłacane wynagrodzenie, ani jego ekwiwalent, jak też Osoba Testująca nie otrzymuje nagrody rzeczowej.
 12. Treść danego Ogłoszenia może wprowadzać odmienne zasady dotyczące zarówno przebiegu samego Testu (np. w formie zdalnej lub na odległość), jak też w zakresie wydatków lub wynagrodzenia (np. zwrot kosztów dojazdu, wynagrodzenie pieniężne, egzemplarze gier lub klucze do elektronicznych kopii gier). W przypadku zwrotu wydatków i/lub wynagrodzenia warunkiem ich wydania/wypłaty jest uczestnictwo przez Osobę Testującą w Teście na zasadach określonych w Ogłoszeniu oraz Regulaminie, jak też spełnienie innych warunków określonych w Ogłoszeniu/Regulaminie lub wynikających z obowiązujących przepisów (np. pokwitowanie wydanie, podpisanie umowy, podanie numeru rachunku bankowego do wypłaty).
 13. Test lub grupa Testów może być odwołana lub wstrzymana w toku ich realizacji przez Allingames, bez obowiązku podania przyczyny, w każdym czasie.
 14. W sytuacji, gdy dany Test odbywa się w siedzibie Allingames lub miejscu przez nią wskazanym (osobiste uczestnictwo Osoby Testującej), wówczas Allingames zapewnia na własny koszt infrastrukturę/środki/narzędzia niezbędne do Testu (np. konsole, sterowniki, monitory). W przypadku, gdy Test odbywa się w sposób zdalny (np. on-line) wymogiem może być, aby Osoba Testująca posiadała określone środki/narzędzia niezbędne do jej uczestnictwa w Teście (np. konsolę, dostęp do sieci Internet).
 15. Uczestnictwo w Teście równoznaczne jest z akceptacją przez Osobę Testującą Regulaminu, jak też zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 16. Przetwarzanie danych osobowych Osoby Testującej podanych w toku rejestracji lub w toku współpracy w zakresie Testów, następować będzie przez Allingames w sposób określony treścią zgody Osoby Testującej oraz Polityką Prywatności (dostępna pod adresem: https://www.allingames.com/privacy-policy/), zaś w pozostałym zakresie następuje w sposób określony przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych.
 17. Osoba Testująca zobowiązuje się w czasie Testów do działania w sposób nie naruszający praw lub dobrego imienia Allingames, jak też osób trzecich (np. innych Osób Testujących), jak też poszanowania obowiązujących przepisów prawa oraz powszechnie przyjętych norm społecznych.
 18. Allingames jest uprawnione do wykluczenia danej Osoby Testującej z Testu i/lub z listy Osób Testujących w przypadku naruszenia przez nią Regulaminu, przepisów prawa lub zobowiązań przyjętych wobec Allingames.
 19. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://playtest.allingames.com/regulamin/
  Allingames zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia i/lub Regulaminu w każdym czasie, przy czym powyższe nie powoduje utraty praw nabytych przez Osobę Testującą do wynagrodzenia i/lub innej wartości rzeczowej, o ile taka uzyskała do nich prawo przed zmianą Regulaminu i/lub ogłoszenia.
 20. Udział w Testach nie powoduje powstania pomiędzy Allingames a Osobą Testującą stosunku pracy, ani innej relacji prawnej lub faktycznej. Całość wzajemnych praw i obowiązków stron określa Ogłoszenie, Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 21. We wszelkich sprawach dotyczących Testów, Ogłoszeń lub Regulaminu można skontaktować się z Allingames w formie e-mail pod adresem: playtest@allingames.com
 22. W zakresie nieuregulowanym Ogłoszeniem lub Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.